AERO HEALTHCARE (US), LLC
OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK TLAKOVÝ OBVAZ RAPID STOP™
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM, PŮVODNÍMU KONCOVÉMU UŽIVATELI (definovanému níže), UDĚLUJE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ.
S VÝHRADOU NÍŽE UVEDENÝCH OMEZENÍ SPOLEČNOST AERO HEATHCARE (US), LLC (DÁLE JEN „AERO“) ZARUČUJE POUZE PŮVODNÍMU KONCOVÉMU UŽIVATELI, ŽE TLAKOVÝ OBVAZ RAPID STOP™ (DÁLE JEN „VÝROBEK“) BUDE SVÝM MATERIÁLOVÝM SLOŽENÍM ODPOVÍDAT ZVEŘEJNĚNÝM SPECIFIKACÍM A BUDE BEZ VAD MATERIÁLU A ZPRACOVÁNÍ PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ PO DOBU JEDNOHO ROKU OD DATA ZAKOUPENÍ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA PŮVODNÍHO KONCOVÉHO UŽIVATELE VÝROBKU. NEVZTAHUJE SE NA NÁSLEDNÉHO VLASTNÍKA NEBO NABYVATELE VÝROBKU. PRO ÚČELY TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY NA VÝROBEK SE PŮVODNÍM KONCOVÝM UŽIVATELEM ROZUMÍ PRVNÍ KUPUJÍCÍ, KTERÝ POŘÍDIL VÝROBEK OD SPOLEČNOSTI AERO NEBO PRODEJCE PRO VLASTNÍ POUŽITÍ KUPUJÍCÍM A/NEBO JEHO PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI, NIKOLI PRO DALŠÍ PRODEJ, DALŠÍ UVEDENÍ NA TRH NEBO DISTRIBUCI.
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA POŠKOZENÍ NEBO ZÁVADY ZPŮSOBENÉ PŘEPRAVOU, SKLADOVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM, NEDODRŽENÍM POKYNŮ K VÝROBKU, ÚPRAVAMI, NEAUTORIZOVANÝMI OPRAVAMI, BĚŽNÝM OPOTŘEBENÍM NEBO VNĚJŠÍMI PŘÍČINAMI, JAKO JSOU NEHODY, ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ, NESPRÁVNÉ POUŽITÍ, ÚPRAVY NEBO JINÉ ČINNOSTI ČI UDÁLOSTI, KTERÉ SPOLEČNOST AERO NEMŮŽE OVLIVNIT. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POZBÝVÁ PLATNOSTI, POKUD VÝROBEK: (A) JE POUŽIT ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V ROZPORU SE ZAMÝŠLENÝM ÚČELEM NEBO KONSTRUKCÍ VÝROBKU, JAK JE POPSÁNO VE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTACI SPOLEČNOSTI AERO K VÝROBKU, (B) JE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM UPRAVEN (C) VÝROBEK JE VYSTAVEN JAKÉMUKOLI JINÉMU NESPRÁVNÉMU POUŽITÍ, ŠPATNÉMU ZACHÁZENÍ, ZANEDBÁNÍ, NEHODĚ NEBO VNĚJŠÍM VLIVŮM. VÝROBEK JE NAVRŽEN A URČEN POUZE K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA PRVNÍ POUŽITÍ VÝROBKU, NIKOLI NA JAKÉKOLI DALŠÍ POUŽITÍ NEBO OPAKOVANÉ POUŽITÍ.
KROMĚ VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO ÚČEL. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.
NAŠE ODPOVĚDNOST ZA VADNÝ VÝROBEK JE OMEZENA NA OPRAVU, VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ PENĚZ PODLE NAŠEHO UVÁŽENÍ. ZÁRUČNÍ DOBA SE NEPRODLUŽUJE, POKUD VÝROBEK OPRAVÍME NEBO VYMĚNÍME.
S OHLEDEM NA VADU VÝROBKU VZNIKLOU BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY, KTERÁ NÁM BUDE PÍSEMNĚ OZNÁMENA DO TŘICETI (30) DNŮ OD UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY, VÝROBEK NEBO VADNÝ DÍL PODLE NAŠEHO UVÁŽENÍ BUĎ BEZPLATNĚ OPRAVÍME NEBO VYMĚNÍME, NEBO VRÁTÍME KUPNÍ CENU TAKOVÉHO VÝROBKU. UPOZORŇUJEME, ŽE TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁKLADY NA DOPRAVU A MANIPULACI PŘI VRÁCENÍ VADNÉHO, OPRAVENÉHO NEBO NÁHRADNÍHO VÝROBKU. NEVRACEJTE VÝROBEK BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO POVOLENÍ, KTERÉ VÁM ZAŠLEME. VYHRAZUJEME SI PRÁVO ODMÍTNOUT JAKOUKOLI REKLAMACI V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ, O KTERÉ JSME NEBYLI PÍSEMNĚ INFORMOVÁNI DO TŘICETI (30) DNŮ OD UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY.
CHCETE-LI ČERPAT VÝHODU ZÁRUČNÍHO SERVISU, MUSÍTE NÁM BĚHEM ZÁRUČNÍ LHŮTY NEBO NEJPOZDĚJI DO TŘICETI (30) DNŮ PO JEJÍM UPLYNUTÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 1 844 225 2376, NEBO NÁM POSLAT E-MAIL NA ADRESU ATsales@aeroheathcare.us.com. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ UVEĎTE POPIS VÝROBKU A ZÁVADY. MUSÍTE NÁM TAKÉ PŘEDLOŽIT PRODEJNÍ DOKLAD NEBO SROVNATELNÝ DOKLAD O NÁKUPU, NA KTERÉM JE UVEDENO PŮVODNÍ DATUM NÁKUPU.
VÝŠE POPSANÉ NÁHRADY JSOU VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI NÁHRADAMI. NAŠE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT SKUTEČNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA VADNÝ VÝROBEK ZAPLATILI. KROMĚ TOHO SPOLEČNOST AERO HEALTHCARE US, LLC ANI JEJÍ MATEŘSKÉ, DCEŘINÉ NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI UŠLÝ ZISK, AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST AERO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.
NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.