AERO HEALTHCARE (US), LLC
สายรัด RAPID STOP™ จำกัดการรับประกันสินค้า
การรับประกันแบบจำกัดนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะด้านแก่คุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้คนแรก (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) คุณยังอาจมีสิทธิอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ
ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง AERO HEATHCARE (US), LLC (“AERO”) ให้การรับประกันแก่ผู้ใช้คนแรกเท่านั้นว่า สายรัด RAPID STOP™ (“ผลิตภัณฑ์) จะเป็นไปตามข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่และปราศจากการชำรุดในวัสดุและฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ การรับประกันแบบจำกัดนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คนแรกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงเจ้าของหรือการโอนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ตามมา สำหรับวัตถุประสงค์ของการรับประกันผลิตภัณฑ์แบบจำกัดนี้ ผู้ใช้คนแรกหมายถึงผู้ซื้อรายแรกที่ได้รับผลิตภัณฑ์จาก Aero หรือผู้ค้าปลีกเพื่อการใช้งานภายในโดยผู้ซื้อและ/หรือบริษัทในเครือและไม่ใช่เพื่อการขาย การทำการตลาดซ้ำหรือจำหน่าย
การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการชำรุดเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากการขนส่ง การจัดเก็บ การใช้ที่ไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยน การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต การสึกหรอและการฉีกขาดตามปกติ หรือสาเหตุภายนอก เช่น อุบัติเหตุ การล่วงละเมิด การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง หรือการดำเนินการหรือเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ AERO การรับประกันแบบจำกัดนี้จะถือเป็นโมฆะหากผลิตภัณฑ์: (ก) ถูกใช้ในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือการออกแบบที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ AERO เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์ (ข) ถูกเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งหรือ (ค) ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานในทางที่ผิด ละเมิด ละเลย อุบัติเหตุ หรือผลกระทบภายนอกอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและมีไว้สำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้มีผลเฉพาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเท่านั้น และไม่ครอบคลุมการใช้ซ้ำหรือการนำกลับมาใช้ใหม่
ยกเว้นการรับประกันแบบจำกัดที่แจ้งอย่างชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ เราไม่รับประกันอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของผู้ขายถึงความเหมาะสมสำหรับการใช้หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดนี้อาจไม่มีผลกับคุณ
ความรับผิดชอบของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดนั้นจำกัดอยู่ที่การซ่อมแซม การเปลี่ยนหรือการคืนเงิน ตามดุลยพินิจของเรา ระยะเวลาการรับประกันจะไม่ถูกยิดออกไปหากเราซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำรุดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการรับประกันและที่เราได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันของการหมดอายุของระยะเวลาการรับประกัน เราจะดำเนินการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดให้ใหม่ฟรี ตามดุลยพินิจของเรา หรือคืนเงินในราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดทราบว่าการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมค่าขนส่งและการจัดการค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าที่ชำรุด ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทดแทน ห้ามส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องการรับประกันใด ๆ ที่เราไม่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันของการหมดอายุของระยะเวลาการรับประกัน
ในการขอรับบริการการรับประกัน คุณต้องโทรหาเราที่ 1 844 225 2376 หรือส่งอีเมลถึงเราที่ ATsales@aeroheathcare.us.com ภายในหรือไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ในแต่ละกรณี โปรดระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการชำรุด คุณต้องแสดงใบเสร็จการขายหรือหลักฐานการซื้อที่เทียบเท่ากันซึ่งแสดงวันที่ดั้งเดิมที่คุณซื้อ
การเยียวยาที่อธิบายข้างต้นเป็นการเยียวยาสิ่งเดียวและเฉพาะคุณเท่านั้น ความรับผิดชอบทั้งหมดของเราสำหรับการละเมิดการรับประกันแบบจำกัดนี้จะต้องไม่เกินจำนวนเงินจริงที่คุณชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด นอกจากนี้ ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม AERO HEALTHCARE US, LLC หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ โดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษหรือการลงโทษ หรือสำหรับผลกำไรขาดทุนใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า AERO จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวหรือไม่
บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ