Aktualizacja: 26.06.2018 r.

Witamy w naszej witrynie internetowej. Niniejsza witryna internetowa pod adresem URL pl.rapid-stop.com i us.pl.rapid-stop.com jest własnością firmy Aero Healthcare US LLC (ACN 614 308 146) i jest przez nią obsługiwana.

Niniejszy dokument określa politykę prywatności dla witryny internetowej Aero Healthcare USA, pl.rapid-stop.com i us.pl.rapid-stop.com

Firma Aero Healthcare US LLC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą obsługę klienta. Firmę Aero Healthcare USA obowiązują przepisy ustawy o ochronie prywatności z 1988 r. oraz rozporządzenia o ochronie prywatności z 2013 r., z późniejszymi zmianami. Firma Aero Healthcare jest zobowiązana do przestrzegania zasad prywatności regulujących przetwarzanie danych osobowych, czyli australijskich przepisów o ochronie prywatności („przepisy APP”).

Jeśli użytkownik jest obywatelem lub mieszkańcem Unii Europejskiej („UE”), do jego danych osobowych będzie miało zastosowanie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”). Dla celów RODO administratorem danych jest Aero Healthcare USA oraz AERO HEALTHCARE LTD UK (06760143).

Należy pamiętać, że „dane osobowe” to, o ile nie wskazano inaczej, zbiorczy termin stosowany w niniejszej polityce prywatności w odniesieniu do „danych osobowych” zgodnie z definicją zawartą w przepisach APP oraz „danych osobowych” zgodnie z definicją zawartą w RODO.

Gromadzenie danych osobowych

Istnieje wiele elementów witryny, które można obejrzeć bez podawania konkretnych danych osobowych. Jednak aby skorzystać z formularza kontaktowego i uzyskać dostęp do centrum zasobów, należy podać dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Obejmuje to między innymi imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w przypadku centrum zasobów – unikalną nazwę użytkownika i hasło wraz z informacjami, które użytkownik zdecyduje się ujawnić Aero Healthcare USA. Dodatkowe informacje, które użytkownik może zdecydować się ujawnić firmie Aero Healthcare w ramach korzystania z niniejszej witryny internetowej, obejmują między innymi dodatkowe dane kontaktowe, numery telefonów, datę urodzenia, adres pocztowy oraz wiadomości lub komentarze przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub stron mediów społecznościowych kontrolowanych przez Aero Healthcare USA. Przetwarzamy i zapisujemy te dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania, które użytkownik do nas skieruje, jak również w celu realizacji zamówień sprzedaży, które użytkownik u nas złoży.

Od czasu do czasu możemy wykorzystywać lub uzupełniać dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika, o informacje uzyskane z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i inne strony trzecie. Na przykład możemy wykorzystywać takie informacje pochodzące od stron trzecich w celu potwierdzenia danych kontaktowych lub finansowych, weryfikacji licencji pracowników służby zdrowia lub lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika poprzez skojarzenie informacji demograficznych z podanymi przez niego informacjami.

W przypadku przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób, użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i że zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Naruszenia prywatności i polityka bezpieczeństwa

Firma Aero Healthcare dołoży wszelkich starań pod względem technicznym, administracyjnym i proceduralnym, aby chronić prywatne dane użytkownika przed nielegalnym naruszeniem danych, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. Jednak w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby doszło do naruszenia naszych zabezpieczeń lub procesu gromadzenia danych i w wyniku tego naruszenia zostały ujawnione prywatne dane, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Aero Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które wystąpią u konkretnego użytkownika z powodu tego naruszenia. Jeżeli firma Aero Healthcare wykryje naruszenie bezpieczeństwa, w wyniku którego mogły zostać ujawnione dane osobowe jakiegokolwiek użytkownika, podejmie ona wszelkie uzasadnione działania w celu zgłoszenia tego naruszenia do odpowiednich instytucji rządowych. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego interakcja z naszą witryną nie jest już bezpieczna, powinien nas o tym niezwłocznie powiadomić, wysyłając e-mail na adres privacy@aerohealthcare.us.com.

Udostępnianie danych osobowych

Od czasu do czasu możemy zatrudniać inne firmy do świadczenia usług w naszym imieniu, w tym między innymi do obsługi marketingu e-mailowego i przechowywania danych. Firmy te będą mogły uzyskać tylko te dane osobowe, które są im potrzebne do świadczenia usług. Firma Aero Healthcare USA podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że organizacje te są zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności w odniesieniu do ochrony danych osobowych użytkownika.

Firma Aero Healthcare może udostępniać prywatne dane użytkownika pomiędzy swoimi spółkami zależnymi, w tym AERO HEALTHCARE LTD UK (06760143) i AERO HEALTHCARE US, wraz z partnerami i dystrybutorami Aero Healthcare i będzie wymagać od tych spółek, aby wykorzystywały i chroniły dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem UE, a dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, są przekazywane do kraju trzeciego, wówczas podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że jego dane osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony tam, gdzie są przetwarzane, a jego prawa będą nadal chronione.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika zgodnie z wymogami prawa, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne ze względu na wymóg regulacyjny, postępowanie sądowe, nakaz sądowy, żądanie rządowe lub proces prawny.

Analiza witryny internetowej

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics, która przekazuje dane o ruchu w witrynie internetowej do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics nie identyfikuje poszczególnych użytkowników ani nie łączy adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystamy z raportów dostarczanych przez Google Analytics, aby zrozumieć ruch w witrynie internetowej i korzystanie z niej. Nie wykorzystujemy Google Analytics do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użytkownika ani jego dostępu do naszych usług.

Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany w polityce prywatności Google i w celach określonych powyżej. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics, jeżeli wyłączy stosowanie plików cookie na swoim urządzeniu, wyłączy JavaScript lub skorzysta z usługi rezygnacji udostępnianej przez Google.

Media społecznościowe

Firma Aero Healthcare USA wykorzystuje również interfejsy z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, LinkedIn, Twitter i inne. Jeżeli użytkownik postanowi polubić lub udostępnić informacje z tej witryny internetowej za pośrednictwem tych serwisów, powinien zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany na portalu społecznościowym, interfejsy mogą pozwolić portalowi społecznościowemu na połączenie jego wizyt w tej witrynie z innymi danymi osobowymi.

Prywatność dzieci i zgoda cyfrowa

Witryna nie jest skierowana do osób poniżej trzynastego (13) roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Aby móc korzystać z naszego centrum zasobów dla użytkowników, należy mieć ukończone 16 lat.

Prawo do bycia zapomnianym, usuwanie danych i okres przechowywania danych

Jeżeli na jakimkolwiek etapie korzystania z tej witryny internetowej użytkownik zechce cofnąć swoją zgodę i usunąć swoje dane osobowe, powinien wysłać do nas e-mail na adres privacy@aerohealthcare.us.com. Firma Aero Healthcare USA w rozsądnym terminie usunie wszystkie pierwotne przypadki przechowywania przez Aero Healthcare danych osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik zechce skorzystać z innych praw przysługujących mu na mocy RODO, w tym z prawa do dostępu do naszych rejestrów danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, do przeniesienia ich do innej usługi lub skorzystania z prawa do żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, powinien skontaktować się z nami pod adresem privacy@aerohealthcare.us.com. Dołożymy starań, aby samodzielnie rozwiązać wszelkie wnioski, ale w przypadku, gdy nie będziemy w stanie tego zrobić, użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za przestrzeganie RODO.

Firma Aero Healthcare USA będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo będziemy utrzymywać z nim stałą relację, oraz tak długo, jak będzie to potrzebne lub dozwolone do celów, dla których dane te zostały uzyskane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Obejmuje to zapewnienie dostępu do witryny, utrzymanie informacji o koncie oraz świadczenie usług na rzecz użytkownika. Możemy również nadal przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami prawa.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Firma Aero Healthcare USA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik ma zastrzeżenia do polityki prywatności, nie powinien wchodzić do witryny ani z niej korzystać.

Kontakt

Firma Aero Healthcare USA chętnie zapozna się z uwagami dotyczącymi niniejszej polityki prywatności. Ewentualne pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i chęć uzyskania dalszych informacji prosimy kierować do nas w dowolny sposób podany w zakładce Kontakt w godzinach pracy od poniedziałku do piątku.