AERO HEALTHCARE (US), LLC
OPASKA UCISKOWA RAPID STOP™ – OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI, JAKO PIERWSZEMU UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU (ZDEFINIOWANEMU PONIŻEJ), OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU.
Z UWZGLĘDNIENIEM OGRANICZEŃ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ, FIRMA AERO HEALTHCARE (US), LLC („AERO”) GWARANTUJE WYŁĄCZNIE PIERWSZEMU UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU, ŻE OPASKA UCISKOWA RAPID STOP™ („PRODUKT”) BĘDZIE MATERIALNIE ZGODNA Z OPUBLIKOWANYMI SPECYFIKACJAMI I BĘDZIE WOLNA OD WAD MATERIAŁOWYCH I PRODUKCYJNYCH W WARUNKACH NORMALNEGO UŻYTKOWANIA PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU OD DATY ZAKUPU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE PIERWSZEMU UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU PRODUKTU. NIE PRZYSŁUGUJE ONA ŻADNEMU KOLEJNEMU WŁAŚCICIELOWI ANI OSOBIE, NA KTÓREJ RZECZ PRZENIESIONO WŁASNOŚĆ PRODUKTU. NA POTRZEBY NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT, PIERWSZY UŻYTKOWNIK KOŃCOWY OZNACZA PIERWSZEGO NABYWCĘ, KTÓRY NABYŁ PRODUKT OD AERO LUB DYSTRYBUTORA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PRZEZ NABYWCĘ I/LUB JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, A NIE W CELU ODSPRZEDAŻY, PONOWNEGO WPROWADZENIA DO OBROTU LUB DYSTRYBUCJI.
TA OGRANICZONA GWARANCJA NIE OBEJMUJE ŻADNYCH USZKODZEŃ LUB WAD SPOWODOWANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI PRODUKTU, MODYFIKACJI, NIEAUTORYZOWANYCH NAPRAW, NORMALNEGO ZUŻYCIA LUB PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK WYPADKI, NADUŻYCIA, NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE, ZMIANY LUB INNE DZIAŁANIA LUB ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA UZASADNIONĄ KONTROLĄ AERO. TA OGRANICZONA GWARANCJA ZOSTAJE UNIEWAŻNIONA, JEŚLI PRODUKT: (A) JEST UŻYWANY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEZNACZENIEM LUB KONSTRUKCJĄ PRODUKTU OPISANĄ W OPUBLIKOWANEJ PRZEZ AERO DOKUMENTACJI PRODUKTU; (B) ZOSTAŁ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZMIENIONY; LUB (C) ZOSTAŁ NARAŻONY NA JAKIEKOLWIEK INNE NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE, NADUŻYWANIE, ZANIEDBANIE, WYPADEK LUB DZIAŁANIE SIŁ ZEWNĘTRZNYCH. PRODUKT JEST ZAPROJEKTOWANY I PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. TA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE PIERWSZE UŻYCIE PRODUKTU, A NIE JAKIEKOLWIEK PÓŹNIEJSZE UŻYCIE LUB PONOWNE WYKORZYSTANIE.
Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI WYRAŹNIE PRZEDSTAWIONEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE UDZIELAMY ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC TO OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO PRZYPADKU DANEGO UŻYTKOWNIKA.
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADLIWY PRODUKT OGRANICZA SIĘ DO JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY ALBO ZWROTU PIENIĘDZY, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA. OKRES GWARANCJI NIE ULEGA PRZEDŁUŻENIU W PRZYPADKU NAPRAWY LUB WYMIANY PRODUKTU.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WADY PRODUKTU W OKRESIE GWARANCYJNYM, O KTÓREJ ZOSTANIEMY POWIADOMIENI NA PIŚMIE W CIĄGU TRZECH (30) DNI OD DATY WYGAŚNIĘCIA OKRESU GWARANCYJNEGO, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA BEZPŁATNIE NAPRAWIMY LUB WYMIENIMY PRODUKT LUB WADLIWĄ CZĘŚĆ ALBO ZWRÓCIMY PIENIĄDZE ZA ZAKUP TAKIEGO PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW WYSYŁKI I PRZEŁADUNKU W CELU ZWROTU WADLIWEGO, NAPRAWIONEGO LUB WYMIENIONEGO PRODUKTU. NIE NALEŻY ZWRACAĆ PRODUKTU BEZ UPRZEDNIEGO UZYSKANIA OD NAS PISEMNEJ ZGODY. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODRZUCENIA WSZELKICH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH, O KTÓRYCH NIE OTRZYMALIŚMY PISEMNEGO POWIADOMIENIA W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY WYGAŚNIĘCIA OKRESU GWARANCJI.
ABY UZYSKAĆ SERWIS GWARANCYJNY, NALEŻY W TRAKCIE OKRESU GWARANCJI LUB NIE PÓŹNIEJ NIŻ TRZYDZIEŚCI (30) DNI PO JEJ WYGAŚNIĘCIU ZADZWONIĆ POD NUMER 1 844 225 2376 LUB WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES ATsales@aeroheathcare.us.com. W KAŻDYM PRZYPADKU NALEŻY PODAĆ OPIS PRODUKTU I WADY. NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEDSTAWIĆ PARAGON LUB INNY PORÓWNYWALNY DOWÓD ZAKUPU, NA KTÓRYM WIDNIEJE ORYGINALNA DATA ZAKUPU.
PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ ŚRODKI ODWOŁAWCZE SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ODWOŁAWCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. NASZE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NARUSZENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI W ŻADNYM WYPADKU NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA WADLIWY PRODUKT. PONADTO W ŻADNYM WYPADKU AERO HEALTHCARE US, LLC ANI JEJ SPÓŁKI MACIERZYSTE, ZALEŻNE LUB STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB UTRACONE ZYSKI, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, JAK I POŚREDNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA AERO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA.