Dikemaskini 26/6/2018 2018.

Selamat datang ke laman web kami. Laman web dengan alamat URL sg.rapid-stop.com dan us.sg.rapid-stop.com ini dimiliki dan dikendalikan oleh Aero Healthcare US LLC (ACN 614 308 146).

Dokumen berikut menetapkan Dasar Privasi untuk laman web Aero Healthcare USA, sg.rapid-stop.com dan us.sg.rapid-stop.com

Aero Healthcare US LLC komited untuk menyediakan anda dengan pengalaman perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Aero Healthcare USA terikat dengan Akta Privasi 1988, dan Peraturan-peraturan Privasi 2013, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa. Aero Healthcare dikehendaki mematuhi prinsip privasi yang mengawal pengendalian maklumat peribadi yang merupakan Prinsip Privasi Australia (“APPs“).

Jika anda warganegara atau penduduk Kesatuan Eropah (“EU“), Peraturan Perlindungan Data Am (EU) 2016/679 (“GDPR“) akan terpakai kepada maklumat peribadi anda. Bagi tujuan GDPR, pengawal data adalah Aero Healthcare USA dan AERO HEALTHCARE LTD UK (06760143).

Sila ambil perhatian bahawa “maklumat peribadi” adalah, melainkan dinyatakan sebaliknya, istilah kolektif yang digunakan dalam Dasar Privasi ini untuk merujuk kepada ‘maklumat peribadi’ seperti yang ditakrifkan di bawah APPS, dan ‘data peribadi’ seperti yang ditakrifkan di bawah GDPR.

Pengumpulan maklumat peribadi anda

Terdapat banyak aspek laman web yang boleh dilihat tanpa memberikan maklumat peribadi tertentu. Walau bagaimanapun, untuk menggunakan Borang Kenalan dan untuk akses ke Pusat Sumber, anda dikehendaki menyerahkan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada nama dan alamat e-mel anda, dan dalam kes Pusat Sumber, nama pengguna dan kata laluan yang unik bersama-sama dengan maklumat yang anda pilih untuk didedahkan kepada Aero Healthcare USA. Maklumat tambahan yang anda boleh pilih untuk didedahkan kepada Aero Healthcare melalui penggunaan laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran hubungan tambahan, nombor telefon, tarikh lahir, alamat pos, dan mesej atau komen yang dikemukakan melalui laman web ini, melalui e-mel atau melalui halaman media sosial yang dikawal oleh Aero Healthcare USA. Kami memproses dan merekod maklumat peribadi ini untuk tujuan menjawab sebarang pertanyaan yang anda ajukan kepada kami, serta memenuhi sebarang pesanan jualan yang anda buat dengan kami.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan atau menambah maklumat peribadi yang kami ada tentang anda dengan maklumat yang diperoleh daripada sumber lain, seperti pangkalan data awam, platform media sosial dan pihak ketiga yang lain. Contohnya, kami mungkin menggunakan maklumat pihak ketiga tersebut untuk mengesahkan maklumat hubungan atau kewangan, untuk mengesahkan pelesenan profesional penjagaan kesihatan atau untuk lebih memahami kepentingan anda dengan mengaitkan maklumat demografi dengan maklumat yang anda berikan.

Jika anda menyerahkan sebarang maklumat peribadi yang berkaitan dengan orang lain kepada kami, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk berbuat demikian dan membenarkan kami menggunakan maklumat tersebut mengikut Dasar Privasi ini.

Pelanggaran Privasi dan Dasar Keselamatan

Aero Healthcare akan mengambil usaha wajar teknikal, pentadbiran dan prosedural yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda daripada pelanggaran data yang tidak sah, kemusnahan, kehilangan, perubahan, pendedahan, atau akses yang tidak dibenarkan kepada, maklumat peribadi yang dihantar, disimpan atau diproses secara tidak sengaja atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat pelanggaran keselamatan atau proses pengumpulan data kami dan dalam pelanggaran itu data peribadi telah didedahkan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Aero Healthcare tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku kepada mana-mana pengguna tertentu kerana pelanggaran itu. Jika Aero Healthcare mengesan pelanggaran keselamatan yang mungkin menyebabkan sebarang maklumat peribadi pengguna didedahkan, Aero Healthcare akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada institusi kerajaan yang berkaitan. Jika anda mempunyai sebarang sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan tapak web kami tidak lagi selamat, sila maklumkan kami dengan segera dengan menghantar e-mel kepada privacy@aerohealthcare.us.com.

Pengumpulan maklumat peribadi anda

Kami kadang-kadang mungkin mengupah syarikat lain untuk menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengendalikan pemasaran e-mel dan penyimpanan data. Syarikat-syarikat tersebut akan dibenarkan untuk mendapatkan hanya maklumat peribadi yang mereka perlukan untuk menyampaikan perkhidmatan. Aero Healthcare USA mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa organisasi-organisasi ini terikat dengan kerahsiaan dan undang-undang privasi yang berkenaan berhubung dengan perlindungan maklumat peribadi anda.

Aero Healthcare mungkin berkongsi data peribadi anda antara syarikat subsidiari termasuk AERO HEALTHCARE LTD UK (06760143) dan AERO Healthcare AS, bersama-sama dengan rakan kongsi dan penjual semula Aero Healthcare dan akan memerlukan syarikat tersebut untuk menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan Dasar Privasi ini dan undang-undang privasi yang berkenaan. Jika anda penduduk EU dan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dipindahkan ke negara ketiga, maka kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda menerima tahap perlindungan yang mencukupi di mana ia diproses dan hak anda terus dilindungi.

Kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, apabila kami percaya bahawa pendedahan adalah perlu untuk keperluan kawal selia, prosiding kehakiman, perintah mahkamah, permintaan kerajaan, atau proses undang-undang.

Analisis laman web

Laman web kami menggunakan Google Analytics, perkhidmatan yang menghantar data trafik laman web ke pelayan Google di Amerika Syarikat. Google Analytics tidak mengenal pasti pengguna individu atau mengaitkan alamat IP anda dengan mana-mana data lain yang dipegang oleh Google. Kami menggunakan laporan yang disediakan oleh Google Analytics untuk membantu kami memahami trafik tapak web dan penggunaan halaman web. Kami tidak menggunakan Google Analytics untuk membuat sebarang keputusan mengenai anda atau akses anda kepada perkhidmatan kami.

Dengan menggunakan tapak web ini, anda bersetuju dengan pemprosesan data mengenai anda oleh Google dengan cara yang diterangkan dalam Dasar Privasi Google dan untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Anda boleh memilih keluar daripada Google Analytics jika anda melumpuhkan penggunaan kuki pada peranti anda, melumpuhkan JavaScript atau menggunakan perkhidmatan memilih keluar yang disediakan oleh Google.

Media Sosial

Aero Healthcare USA juga menggunakan antara muka dengan laman media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter dan lain-lain. Jika anda memilih untuk “suka” atau “berkongsi” maklumat daripada tapak web ini melalui perkhidmatan ini, anda harus menyemak dasar privasi perkhidmatan tersebut. Jika anda adalah ahli tapak media sosial, antara muka mungkin membenarkan tapak media sosial menyambungkan lawatan anda ke tapak ini dengan maklumat peribadi yang lain.

Privasi dan Persetujuan Digital Kanak-kanak

Laman ini tidak ditujukan kepada individu di bawah umur tiga belas (13) tahun, dan kami bukan sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Untuk menggunakan Pusat Sumber Ahli kami, anda mesti berumur lebih daripada 16 tahun.

Hak untuk Dilupakan, Pemadaman dan Tempoh Pengekalan

Jika pada sebarang peringkat semasa penggunaan laman web ini, anda ingin menarik balik persetujuan anda dan mengeluarkan maklumat peribadi anda, sila e-mel kepada kami di privacy@aerohealthcare.us.com. Aero Healthcare USA akan, dalam jangka masa yang munasabah, membuang semua contoh utama maklumat peribadi anda yang Aero Healthcare simpan. Jika anda ingin menggunakan hak anda yang lain di bawah GDPR, termasuk hak untuk mengakses rekod maklumat peribadi anda, untuk membetulkan data peribadi anda, untuk melabuhkannya ke perkhidmatan lain, atau menggunakan hak untuk meminta sekatan atau membantah pemprosesan data anda, sila hubungi kami di privacy@aerohealthcare.us.com. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan sendiri sebarang dan semua permintaan, tetapi sekiranya kami tidak dapat berbuat demikian, anda berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan GDPR yang berkenaan.

Aero Healthcare USA akan mengekalkan maklumat peribadi anda selagi kami mempunyai hubungan yang berterusan dengan anda, dan selagi diperlukan atau dibenarkan untuk tujuan data tersebut diperoleh seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini. Ini termasuk menyediakan akses tapak, mengekalkan maklumat akaun dan menyediakan perkhidmatan kepada anda. Kami juga boleh terus menyimpan maklumat anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Aero Healthcare USA berhak untuk membuat pindaan kepada Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Jika anda membantah Dasar Privasi ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman ini.

Menghubungi kami

Aero Healthcare USA mengalu-alukan komen anda mengenai Dasar Privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini dan ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi kami melalui mana-mana cara yang digariskan pada halaman Hubungi kami pada waktu bekerja Isnin hingga Jumaat.