Aero Healthcare AU Sdn Bhd

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN LAMAN WEB Aero Healthcare US LLC

Selamat datang ke laman web kami.

Laman web dengan alamat URL sg.rapid-stop.com dan us.sg.rapid-stop.com ini dimiliki dan dikendalikan oleh Aero Healthcare AU Pty Ltd ACN 614 308 146. Sekiranya anda terus menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut (‘Terma Penggunaan’), yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mengawal hubungan Aero Healthcare AU dengan anda berkaitan dengan laman web ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami. Sila baca dan semak Terma Penggunaan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web ini. Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma Penggunaan. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan laman web ini.

Istilah ‘ Aero Healthcare US LLC’ atau ‘kami’ atau ‘kita‘ merujuk kepada Aero Healthcare US LLC, pemilik laman web, yang pejabat berdaftarnya adalah Suite 6, 616 Corporate Way, Valley Cottage, NY, 10989. Istilah ‘anda’ atau ‘kamu’ merujuk kepada pengguna laman web.

Penggunaan laman web ini tertakluk kepada terma dan syarat berikut:

 1. Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat dan kegunaan umum anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
 2. Laman web ini menggunakan kuki untuk memantau pilihan penyemakan imbas. Jika anda membenarkan kuki digunakan, maklumat peribadi berikut boleh disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga: tarikh lahir, jantina, alamat. Jika anda tidak mahu kuki disimpan pada peranti anda, anda boleh menyekatnya dengan mengaktifkan tetapan yang berkaitan pada penyemak imbas anda yang biasanya boleh didapati di bahagian “bantuan”. Maklumat lanjut mengenai cara melakukannya boleh didapati di sini: allaboutcookies.org atau www.youronlinechoices.eu. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa, jika anda menggunakan tetapan penyemak imbas anda untuk menyekat kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses semua atau sebahagian daripada laman web kami. Penggunaan laman web tanpa mengubah tetapan kuki penyemak imbas anda akan menunjukkan persetujuan anda terhadap penggunaan kuki mengikut Terma Penggunaan ini.
 3. Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang jaminan atau jaminan mengenai prestasi, ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang terdapat atau ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda dengan ini mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi kesilapan, ketidaktepatan atau ralat dan kami dengan jelas mengecualikan sebarang liabiliti untuk itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
 4. Penggunaan sebarang maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.
 5. Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan, reka bentuk, susun atur, penampilan, rupa dan grafik laman web. Sebarang pengeluaran semula bahan laman web adalah dilarang selain mengikut notis hak cipta, yang membentuk sebahagian daripada terma dan syarat ini.
 6. Semua tanda dagangan yang dihasilkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada kami, diakui di laman web ini.
 7. Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh menjadi satu kesalahan jenayah dan/atau menimbulkan tuntutan ganti rugi.
 8. Laman web ini juga boleh, kadang-kadang, menyertakan pautan ke laman web lain yang tidak dikawal oleh kami. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda oleh Aero Healthcare AU Pty Ltd untuk memberikan anda maklumat lanjut. Anda mengakui bahawa ia digunakan atas risiko anda sendiri. Penyertaan pautan ini tidak menandakan bahawa kami mengesyorkan atau menyokong tapak web tersebut. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut.
 9. Penggunaan laman web ini oleh anda dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini oleh anda adalah tertakluk kepada undang-undang New South Wales.
 10. Anda hanya boleh menggunakan laman web untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang selaras dengan sifat dan tujuan laman web.
 11. Terma dan syarat ini tidak berkaitan dengan penggunaan mana-mana produk atau perkhidmatan yang diterangkan di laman web kami melainkan dipersetujui sebaliknya. Anda mesti merujuk kepada jaminan individu yang berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan tertentu.
 12. Terma dan syarat ini boleh dipinda dari semasa ke semasa. Penggunaan berterusan laman web kami berikutan sebarang pindaan tersebut akan dianggap sebagai pengesahan bahawa anda menerima pindaan tersebut.
 13. Anda membayar ganti rugi kepada kami daripada dan terhadap semua tuntutan, saman, tuntutan, tindakan, liabiliti, kos dan perbelanjaan (termasuk kos undang-undang dan perbelanjaan atas dasar ganti rugi penuh) yang disebabkan oleh penggunaan laman web ini oleh anda.
 14. Dalam apa jua keadaan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan termasuk kos dan perbelanjaan undang-undang (sama ada secara langsung atau tidak langsung) yang ditanggung oleh anda berkaitan dengan penggunaan laman web ini.
 15. Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web ini terus aktif dan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab untuk, tapak web ini tidak tersedia buat sementara waktu disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.